Övriga data

Förutom reseanledningar, färdsätt och beräkningsmodeller som kopplas till tillgänglighet finns i Regionalanalys även ett antal övriga data. Dessa data hjälper till att beskriva olika geografiska områdens karaktär utifrån till exempel demografi, sysselsättning, utbildningsnivåer med mera - vilket är tänkt ska ge dig mer bakgrundsförståelse för olika områden när du tittar på och jämför tillgänglighet.

Hantering av år där inget data finns

Om du tittar på ett scenario där en viss typ av data inte finns enligt informationen nedan så används istället närmaste nästa år med data. Detta får du även information om i gränssnittet. I tabellen längre ner kan du se för vilka år vi har data för varje kategori.

Folkbokförda

Baseras på folkbokförd befolkning som under året ha varit folkbokförd i Sverige.

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Mittpunktsruta i största tätorten i respektive kommun för befolkning som inte kan placeras geografiskt.

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Sysselsatta

Antal anställda på områdets arbetsplatser.

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: För år 2011–2021 är avgränsningen 16–74 år. För år 2000–2010 ingår även de som är 75+ år.

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Deltidsboende

Deltidsboende är en indikator som uppskattas utifrån bostadsyta där ingen är skriven där man kan anta att personer vistas utan att bo där permanent.

Källa: Tillväxtverket

År: 2012– 2002

Datakvalitet: Dålig

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Deltidboende är en ren uppskattning av Tillväxtverket baserat på SCB statistik över boyta utan folkbokförda. Därmed bör indikatorn användas med försiktighet.

Specialiseringskvot för branscher

Specialiseringskvoten är ett uttryck för hur koncentrerad sysselsättningen är inom en bransch gentemot riket som helhet. Värden över 1 indikerar en högre specialiseringskvot än riket och värden under ett en lägre specialiseringskvot än riket.

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Arbetsställen efter bransch. Viktigt att notera att en hög specialiseringskvot inte nödvändigtvis innebär att en hög andel av jobben finns inom branschen, liksom att en låg specialiseringskvot inte behöver innebära att få arbetar inom den aktuella branschen.

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Genomsnittsålder

Medelålder hos befolkningen.

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Hushåll med fordon

Andel hushåll som äger minst ett motorfordon såsom exempelvis personbil, motorcykel, husvagn eller EU-moped.

Källa: SCB

År: 2012–2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Avställda fordon är inkluderade.

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Sysselsatta som pendlar längre än 10km

Andel förvärvsarbetande efter riktad pendling där avståndet är minst 10 km mellan bostadspunkt och arbetspunkt fågelvägen.

Källa: SCB

År: 2009 – 2021

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Individer där sysselsättningsstatus är förvärvsarbetande. För år 2011–2021 är avgränsningen 16–74 år. För år 2000–2010 ingår även de som är 75+ år.

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Individers disponibla inkomst

Befolkning 20+ år efter disponibel inkomst. Individens inkomst som kan användas till konsumtion och sparande. Detta inkluderar både förvärvsinkomster och kapitalinkomster samt transfereringar, exklusive slutgiltig skatt.

Källa: SCB

År: 2011–2021

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Äganderätt

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter. Andel äganderätter genom totala bostadsbeståndet.

Källa: SCB

År: 2012–2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Bostadsrätt

Bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades 1930). Andel bostadsrätter genom totala bostadsbeståndet.

Källa: SCB

År: 2012–2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Hyresrätt

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Andel hyresrätter genom totala bostadsbeståndet.

Källa: SCB

År: 2012–2022

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Fastighetspris villa

Genomsnittspris (tkr/kvm) vid försäljning av bostäder med upplåtelseform äganderätt

Källa: Valueguard Index AB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: Bra

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Värdet '-' anges där inga försäljningar skett under ett visst år eller där bostadsrätter saknas i bostadsbeståndet.

För mer information: Valueguard Länk till annan webbplats.

Fastighetspris bostadsrätt

Genomsnittspris (tkr/kvm) vid försäljning av bostäder med upplåtelseform bostadsrätt

Källa: Valueguard Index AB

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: Bra

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Värdet '-' anges där inga försäljningar skett under ett visst år eller där bostadsrätter saknas i bostadsbeståndet.

För mer information: Valueguard Länk till annan webbplats.

Eftergymnasial utbildning

Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning om minst 3 år

Källa: SCB

År: 2009 – 2021

Datakvalitet: God

Frekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Endast 16+. Fram till 2008-12-31 innehöll UTBReg endast åldrarna 16–74. Från och med 2009-12-31 inkluderas även 74+

För mer information: www.scb.se Länk till annan webbplats.