Tillgänglighet och data i Pipos

Här kan du läsa om Pipos beräkningsmetoder för tillgänglighet och övergripande kring våra data. Du kan också gå in på sidorna för varje tjänst för att läsa mer om vad som specifikt gäller för tjänsten.

Tillgänglighet

Geografisk tillgänglighet, det vill säga avstånden mellan olika företeelser, är den återkommande parametern inom Pipos och som plattformens tjänster byggs upp kring. Med hjälp av de olika beräkningsmetoderna i Pipos-plattfomen kan man mäta avstånden och till exempel visualisera platser där man har långa avstånd till service. Avstånden kan mätas i kilometer eller tid och med olika färdsätt: bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Vi kan mäta kilometer-och tidsavstånd med alla färdsätt utom kollektivtrafik som endast mäts i tid.

I Pipos tjänster mäts tillgänglighet med lite olika metoder. Man kan se det som tre olika nivåer där varje nivå är lite mer avancerad än den tidigare. En sammanfattning av dessa metoder kan du läsa i rutan nedan:

Tre sätt att beräkna tillgänglighet i Pipos

  • I Serviceanalys och Kontantanalys mäts tillgänglighet till service. Detta görs med den enklaste beräkningsmetoden där avståndet mäts från en ruta (se beskrivning av aktivitetsrutor längre ner) till närmaste service, med färdsättet bil. Det är antalet kilometer eller minuter som avgör hur hög tillgänglighet rutan kommer få till den specifika servicetypen. Denna metod är den enklaste men också väldigt tydlig och lätt att förstå, och används inom flera uppdrag inom offentlig sektor som handlar om att mäta avstånd mellan olika ställen.
  • I Regionalanalys mäts tillgänglighet till reseanledningar. Detta görs med två olika beräkningsmetoder som du kan välja mellan, vilka båda är mer avancerade än den som används i Serviceanalys och Kontantanalys.
    Den ena beräkningsmetoden i Regionalanalys mäter avstånd från en ruta till en eller flera typer av reseanledningar, med en eller flera typer av färdsätt. En sammanvägning görs och ett tillgänglighetsindex skapas.
    Den andra beräkningsmetoden i Regionalanalys liknar ovanstående metod men här adderas också kvalitativa beteendedata kring hur människor faktiskt väljer när de ska ta sig till olika mål. Även här skapas ett tillgänglighetsindex.
    Beräkningarna i Regionalanalys kräver lite mer av dig som användare för att sätta sig in i, men tar också hänsyn till fler variabler och med dessa metoder kan man få fram hur den generella tillgängligheten ser ut för en plats. Läs mer om dessa metoder.

Du som använder våra tjänster har frihet att själv avgöra vilken av våra tjänster och beräkningsmetoder som passar dig bäst i dina arbetsuppgifter.

Övergripande om data i Pipos

Aktivitetsrutor

Piposplattformen använder så kallade aktivitetsrutor som en geografisk ryggrad i analyser. Rutorna representerar ett område på 250x250 meter i verkligheten. Att det kallas för aktivitetsrutor har att göra med att en ruta skapas i databasen så fort det finns någon form av data i rutan. Detta kan till exempel vara data över demografi, arbetsställen och service. Rutorna är inte synliga för dig som användare.

Vägnät och färdsätt

Vägnät hämtas från nationella vägdatabasen, NVDB, en gång per år. Vi utför vissa operationer på detta vägnät och lägger ut det som öppet data på vår hemsida. Gå till en mer detaljerad beskrivning av hur vägnätet hanteras.

För att ta sig fram längs vägnätet används olika färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel och gång). Avstånden med dessa färdsätt baseras på vilka typer av vägar som ingår i vägnätet, data från GTFS där kollektivtrafikdata med hållplatser och tidtabeller ingår samt data om markskikt.

Befolkning

Folkbokförd befolkning hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån och speglar befolkningsläget vid senaste årsskiftet. Dagbefolkning (antal sysselsatta) hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån. I befolkningsdata ingår även data kring kön, ålder och så vidare. Tillgängligheten för befolkningen till olika företeelser räknas per befolkad aktivitetsruta.

Arbetsställen

Arbetsställen hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån. Tillgängligheten för arbetsställen till olika företeelser räknas per aktivitetsruta som innehåller arbetsställen. Arbetsställen kan också vara något man beräknar tillgängligheten till. Se nästa rubrik.

Service och andra reseanledningar

För att beräkna tillgängligheten för befolkning och företag/arbetsställen behöver man något att mäta till. I Serviceanalys ligger fokus på kommersiell service. Mer om servicetyperna som används i Serviceanalys. 

I Regionalanalys har vi breddat och tagit in en mängd andra data som människor har anledning att ta sig till/ha nära till - till exempel offentlig service, utbildning, sjukvård, kulturliv, arbetsmöjligheter och så vidare och beräkningar görs kring hur tillgängligheten till dessa ser ut i landet.

Om Pipos data och sekretess

I Pipos tjänster Serviceanlys och Regionalanalys finns en inbyggd sekretessfunktion för att inte röja enskilda individer. För data kopplat till folkbokförda och sysselsatta gäller generellt att värden som är större än 0 men mindre än 3 i någon kategori inte redovisas i våra gränssnitt, det blir bara ett streck istället.