Beräkningsmodeller för tillgänglighet

I Regionalanalys kan du göra analyser över tillgängligheten till olika reseanledningar. Tillgängligheten beskrivs som ett index och tas fram utifrån två beräkningsmodeller som du kan välja mellan.

Vad är ett tillgänglighetsindex?

Ett index är ett värde framräknat för att enkelt kunna jämföras mot andra indexvärden framställda med samma variabler och enligt samma modell. Det kan vara uppbyggt av en eller flera variabler som alla har betydelse för det man vill beskriva och jämföra.

I Regionalanalys fall är indexet framräknat för att kunna beskriva och jämföra tillgängligheten till ett antal olika reseanledningar - ett tillgänglighetsindex. Värdet för ett index kan inte tolkas ensamt utan syftet är istället att använda det i jämförelser av värden mellan områden.

Du kan titta på tillgänglighet till enskilda reseanledningar eller se en sammanvägning av flera reseanledningar. Indexet vägs dynamiskt om beroende på vilka reseanledningar och andra variabler, såsom färdsätt, som du väljer att titta på. Ju fler variabler som vägs samman desto mer generell bild av tillgängligheten visas i kartan och i rapporter. I framräkningen väger varje tillagd reseanledning lika tungt i sammanvägningen av tillgänglighetsindexet.

I Regionalanalys får du välja mellan två beräkningsmodeller för att ta fram tillgänglighetsindex till reseanledningar för olika områden. Det är viktigt att förstå att tillgängligheten i ett område kan skilja sig mycket mellan dessa modeller, eftersom metoderna ser olika ut.

Nedan beskrivs de två modellerna närmare.

Restidsmodell

Den här modellen använder restid som den viktigaste variabeln.

Den beräknar hur lång tid det tar att resa mellan olika platser med olika färdsätt. För varje startplats (som har invånare) räknar den ut ett värde baserat på avstånden till de närmaste reseanledningarna inom en maxtid. Sedan trunkerar man de 5% högsta och lägsta värdena för att ta bort extrema fall. Värdena justeras sedan till ett intervall mellan 0 till och med 100 för att till sist sammanställas i ett tillgänglighetsindex som kan visualiseras i gränssnittet.

Modellen är utformad för att ge en tydlig, men mer begränsad jämförelse än beteendemodellen nedan, bild av hur transportnätet fungerar när det gäller att utvärdera tillgängligheten till olika reseanledningar i olika områden. I Regionalanalys kan du själv välja vilka färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel och/eller gång) som ska ingå som variabler i beräkningen.

Läs teknisk dokumentation om restidsmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beteendemodell

I Beteendemodellen tas det förutom restiden också hänsyn till hur människor faktiskt väljer mellan olika reseanledningar och färdsätt. Detta inkluderar en mängd variabler såsom avstånd, restid, bekvämlighet, och tillgänglighet till olika färdsätt. Vikterna som används för att sammanväga restider och kostnader anpassas för att spegla de resvaneundersökningar som gjorts i Sverige.

Denna modell använder en speciell beräkningsmetod, kallad logsumma, för att förstå och förutsäga hur människor väljer att resa. För att räkna ut logsumman för ett specifikt startområde, beräknas först en "generaliserad reskostnad" för varje möjlig reseanledning inom ett maxavstånd på 100 kilometer. Denna kostnad är en kombination av faktorer som restid och ekonomisk kostnad, och anpassas för att spegla hur människor faktiskt prioriterar mellan olika resalternativ. Modellen tar även hänsyn till att olika typer av restid (som väntetid, åktid, och bytestid) samt olika färdsätt kan upplevas olika ansträngande.

Denna beräkning betonar att fler resor görs till platser som ligger närmare (med lägre generaliserad kostnad) jämfört med platser som ligger längre bort (med högre generaliserad kostnad).

I Regionalanalys kan du själv styra över vilka färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel och/eller gång) som ska tas med som variabler i beräkningen.

Slutligen kombinerar modellen kostnaderna för alla reseanledningarna och värdena justeras till ett intervall mellan 0 till och med 100 för att sammanställas i ett tillgänglighetsindex som kan visualiseras i gränssnittet.

Vill du fördjupa dig mer i bakgrunden till denna metod? Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..