Färdsätt

Färdsätt är en viktig utgångspunkt när det kommer till geografisk tillgänglighet i Regionalanalys.

I Regionalanalys kan färdsätten bil, kollektivtrafik, cykel och gång nyttjas på ett par olika sätt:

  • Dels kan färdsätten också användas som ett verktyg i kartan för att rita upp områden baserade på hur långt man tar sig på en viss tid eller ett visst antal kilometer om man åker bil, kollektivtrafik, cyklar eller går.

Nedan sammanfattas hur de olika färdsätten används i Regionalanalys.

Bil

Källa: Nationella vägdatabasen, NVDB, från Trafikverket
År: 2023
Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

För färdsättet Bil används tillgänglighetsvägnätet från nationella vägdatabasen, NVDB, för att beräkna snabbaste vägen. Vid beräkning av tidsavstånd med bil används de hastighetsbegränsningar som råder inom vägnätet. Både statliga, kommunala och enskilda vägar ingår.

Kollektivtrafik

Källa: GTFS 2 Sverige från trafiklab.se
År: 2023
Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

För färdsättet Kollektivtrafik används data från GTFS (ett format som innehåller information om kollektivtrafikens hållplatser och tidtabeller för buss, tåg, spårvagn med flera, för de operatörer som är anslutna till Trafiklab) för att beräkna snabbaste vägen. Hänsyn tas till tidtabeller och eventuella byten mellan olika hållplatser. Här ingår även att man behöver kunna gå mellan hållplatserna för att ta sig vidare vilket gör att denna modell kombineras med en modell för gång, se Gång längre ner.

Cykel

Källa: Nationella vägdatabasen, NVDB, från Trafikverket
År: 2023
Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

För färdsättet Cykel används tillgänglighetsvägnätet från nationella vägdatabasen, NVDB, för att beräkna snabbaste vägen. Då används samma vägar som för bil. Vid beräkning av tidsavstånd med cykel sätts hastigheten på vägarna till 16 km/h för att spegla hastigheten för cykel.

Gång

Källa: Nationella vägdatabasen, NVDB, från Trafikverket
År: 2023
Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

För färdsättet Gång används flera typer av markskikt, bland annat vägar, stigar, öppen mark och hårdgjorda ytor. För att skapa de olika markskikten har följande datakällor används: NVDB gång- och cykelvägnät, OpenStreetMap gång- och cykelvägnät, Naturvårdsverkets Nationella Marktäckedata, Lantmäteriets Fastighetskarta och Skogsstyrelsens Lutning.

För beräkning av tidsavstånd med gång är tanken längre fram att gånghastigheten ska variera beroende på underlaget, men som det fungerar just nu har vi förenklat och satt en generell gånghastighet på 4.8 km/h.