En lång rad med kod på en datorskärm.

Om Pipos

Pipos, eller Pinpoint Sweden, är en GIS-plattform som Tillväxtverket använder och vidareutvecklar. GIS står för geografiskt informationssystem och handlar om insamling, visualisering och analys av data (information) som är kopplat till en geografisk plats.

Pipos har under många år varit den ledande plattformen inom geografisk tillgänglighetsanalys i den offentliga sektorn och är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd och tid mellan olika geografiska företeelser. Typiska tillgänglighetsanalyser handlar om att beskriva hur befolkningens och företagens tillgänglighet till olika typer av service ser ut och förändras. Med hjälp av Pipos är det även möjligt att utföra andra avancerade rumsliga analyser inklusive scenarioutvärderingar och optimeringsanalyser.

Pipos används i olika projekt internt på Tillväxtverket men även externt inom övrig offentlig sektor. Det handlar framför allt om flera regeringsuppdrag relaterade till geografisk analys, exempelvis för att bevaka och påverka utvecklingen inom kommersiell service eller för att ta fram underlag för den kommunala skatteutjämningen.

På plattformen kan även webbaserade applikationer byggas där utvalda data och analysfunktioner tillgängliggörs på sätt som anpassas efter applikationens syfte. Dessa applikationer kan sedan nyttjas direkt av interna och externa användare på till exempel kommuner, regioner och andra myndigheter.