En lång rad med kod på en datorskärm.

Om Pipos

Pipos, eller Pinpoint Sweden, är en GIS-plattform som Tillväxtverket använder och vidareutvecklar. GIS står för geografiskt informationssystem och handlar om insamling, visualisering och analys av data (information) som är kopplat till en geografisk plats.

Pipos har under många år varit den ledande plattformen inom geografisk tillgänglighetsanalys i den offentliga sektorn. Den är utvecklad för att göra beräkningar av avstånd mellan olika geografiska företeelser.
Typiska tillgänglighetsanalyser kan till exempel handla om att beskriva hur befolkningens och företagens tillgänglighet till olika typer av service ser ut och förändras. Tillgänglighet i Pipos-sammanhang definieras som avstånd i till exempel tid eller kilometer mellan start och mål.

Med hjälp av Pipos är det även möjligt att utföra avancerade analyser inklusive scenarioutvärderingar och optimeringsanalyser.

Användning

Pipos används i olika projekt internt på Tillväxtverket men även externt inom övrig offentlig sektor. Det handlar framför allt om flera regeringsuppdrag relaterade till geografisk analys. Till exempel för att bevaka och påverka utvecklingen inom kommersiell service eller för att ta fram underlag för den kommunala skatteutjämningen.

Tjänster byggda på Pipos-plattformen

På plattformen tar vi fram webbaserade tjänster som nyttjas av interna och externa användare. I dem kan data och analysfunktioner från plattformen tillgängliggöras i användarvänliga gränssnitt.