Personuppgifter i Kontantanalys

För att Tillväxtverket och Post-och telestyrelsen, PTS, ska kunna ha kontakt med aktörer på kontanttjänstmarknaden och samla in uppgifter inom ramen för tillsyn enligt 9 kap. lag (2010:751) om betaltjänster och Tillväxtverkets, Länsstyrelsernas och PTS arbete med grundläggande betaltjänster behandlas vissa personuppgifter i Pipos Kontantanalys. Ändamålet med myndigheternas personuppgiftsbehandling är att kunna genomföra nämnda uppdrag.

De personuppgifter som behandlas i Pipos Kontantanalys är mejladresser, namn och personuppgifter förekommande i organisationsnummer, om du har en enskild firma. Personuppgifterna behandlas så länge mejladressen är anmäld att den tillhör en ansvarig eller handläggare i Pipos Kontantanalys.

PTS och Tillväxtverket har gemensamt personuppgiftsansvar för de personuppgifter som behandlas i Pipos Kontantanalys. Tillväxtverket ansvarar för administration och support gällande åtkomst till Pipos Kontantanalys och dess funktioner. PTS ansvarar för att avgöra vilka aktörer som ska lämna in uppgifter via Pipos Kontantanalys.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och medlet för personuppgiftsbehandlingen är Pipos Kontantanalys.

De medarbetare på Tillväxtverket och PTS som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter kommer att ta del av uppgifterna. Även Finansinspektionen kan komma att ta del av personuppgifterna. Statliga myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att informationen i Pipos Kontantanalys, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifter som är sekretessbelagda lämnas inte ut.

Eftersom Pipos Kontantanalys ägs och driftas av Tillväxtverket har myndigheterna gemensamt pekat ut Tillväxtverket som kontaktpunkt för de registrerade. Den som vill begära tillgång till, ändra, lägga till eller ta bort personuppgifter kan därmed höra av sig till Tillväxtverket. Detsamma gäller för den som vill klaga på något som rör behandlingen av personuppgifter. Även om Tillväxtverket är utpekad som gemensam kontaktpunkt går det lika bra att vända sig till PTS med dessa frågor.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att invända mot behandlingen, begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen.
  • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi in en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Kontaktuppgifterna till Tillväxtverket är tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. PTS går att nå på pts@pts.se.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Tillväxtverkets dataskyddsombud på dataskyddsombud@tillvaxtverket.se. PTS dataskyddsombud går att nå på dataskyddsombudet@pts.se.

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten.