Förändringar i Kontantanalys

Nedan listas ett antal förändringar och förbättringar i tjänsten, som är bra att känna till för dig som ska lämna uppgifter i Kontantanalys.

Förändringar som gäller från 5 september 2022

Du som är tillsynsobjekt kan inte bekräfta uppgifterna förrän andra delen av inlämningsperioden startar

Nordea, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkringar, Danske Bank och Swedbank, som ingår i gruppen tillsynsobjekt, lämnar in uppgifter om koppling till andra huvudmäns service under ett par veckor efter att uppgifterna om serviceplatser lämnats in. Då man bara ska bekräfta samtliga inlämnade uppgifter en gång kommer Bekräfta-knappen nu inte att vara klickbar för tillsynsobjekten förrän den senare delen av deras inlämningsperiod startar. Detta för att man inte ska råka bekräfta av misstag innan man hunnit rapportera in kopplingar till andra huvudmän.

Kort betyder det att du som tillhör något av tillsynsobjekten lämnar uppgifter om dina eventuella serviceplatser som vanligt, men kan inte bekräfta förrän perioden för att lämna uppgifter om kopplingen till andra huvudmän startar, denna gång den 26 september.

Du som inte tillhör någon av ovanstående kreditinstitut kan bortse från denna information.

Förändringar som gäller från 28 februari 2022

Mer hjälp att placera ut en serviceplats och kontrollera att den hamnar rätt.

Adress-fältet är fixat så inga fält automatiskt fylls i om du inte aktivt klickar på ett adressförslag. De adressförslag som kommer upp när du skriver i Adressfältet har även gjorts mer logiska, då det tidigare kunnat uppstå problem med att du som användare kanske inte hittat den adress du sökt efter. Förhoppningen är att du nu ska uppleva sökningen av adresser som enklare. När du sparar en ny serviceplats får du nu också hjälp i tjänsten med att göra en extrakoll av att placeringen för din nya serviceplats är korrekt. Detta för att du ska känna dig mer trygg med att det du fyllt i också är det som registreras i databasen.

Nya blå instruktionsrutor direkt i gränssnittet

Vi har lagt in blå rutor med övergripande instruktioner för vad du ska göra i de olika vyerna. På så sätt ska du få hjälp direkt i gränssnittet då du inte behöver leta i manualen varje gång du är osäker på vad du ska eller kan göra. Manualen är även omgjord och uppdelad i tydligare avsnitt för att du enklare ska kunna navigera och hitta den hjälp du behöver.

Tydligare interaktion med kartan

Vi har gjort det tydligare för dig vad du kan göra i kartbilden när du för muspekaren över de olika punkterna (serviceplatser) i kartan. Muspekaren ändras när du hovrar över en punkt för att visa att du kan klicka eller ta tag i punkten. Du får samtidigt även upp tooltips som talar om hur du kan interagera med punkten.

Du kan nu filtrera på servicetyp bland dina serviceplatser

Ovanför listan med dina serviceplatser kan du nu välja om du vill filtrera dina serviceplatser genom att välja en specifik servicetyp (Kontantuttag, Dagskasseinsättning eller Betalningsförmedling). Väljer du att filtrera på dagskasseinsättning visas enbart dina serviceplatser där du har just dagskasseinsättning, både i listan och i kartan. Filterfältet blir då också blått, som en påminnelse om att du för närvarande har ett filter aktiverat.

Nyttja Tillväxtverkets serviceplatsid för matchning mot egna register

Det har varit efterfrågat att kunna lägga in ett eget id för serviceplatserna för att till exempel snabbare kunna matcha mot egna register. Vi har i nuläget inte möjlighet att ha den funktionen i Kontantanalys, men däremot vill vi tipsa om att du kan använda dig av våra serviceplatsid'n. Detta id hittar du när du klickar på en serviceplats i din lista. Skapar du nya serviceplatser får de automatiskt ett serviceplatsid. Detta id är sökbart i Sök-fältet ovanför listan. Du kan använda serviceplatsid'n och para ihop dem med eventuella egna id'n i ert register, för att sedan framgent enklare kunna matcha listorna när du vill uppdatera serviceplatserna.

Förändringar som gäller från 23 augusti 2021.

Frågan om avgifter har delats upp i två och du behöver gå in och komplettera uppgifterna där

Tidigare fanns det en fråga som gällde avgift per uttag. Det kunde upplevas svårt att svara på då man kan ha olika avgifter för olika kundgrupper. Därför har Post- och telestyrelsen valt att dela upp frågan i två istället: du ska nu ange lägsta respektive högsta avgift. Om du sedan tidigare har lämnat in uppgifter om kontantuttag så innebär ändringen att du kommer se röda kryss i tabellen för serviceplatser när du loggar in som handläggare, eftersom du behöver komplettera med den nya informationen. Du behöver alltså fylla i uppgifter om avgifter på nytt. För att underlätta för dig själv kan du använda en mall för att fylla på uppgifterna på samtliga serviceplatser och eventuellt gå in och göra enskilda anpassningar på de platser där avgifterna avviker.

Tydligare uppdelning för när du ska rapportera som huvudman respektive tillsynsobjekt

De första två veckorna ska alla som har behörighet som huvudmän rapportera in uppgifter om sin service och var den finns. Därefter kommer Post- och telestyrelsen med hjälp av Tillväxtverket att under en vecka arbeta med kvalitetskontroller och ha kontakt med aktörerna för eventuella kompletteringar. Därefter rapporterar du som är tillsynsobjekt in vilken service hos andra huvudmän som era kunder kan nyttja.

Denna uppdelning är för att kvalitetskontroller och eventuella korrigeringar ska kunna göras på huvudmännens serviceplatser efter att de rapporterat klart, men innan tillsynsobjekten börjar koppla sig mot dessa platser.

  • Du som bara är huvudman lämnar uppgifter om och bekräftar er service mellan 23 augusti-3 september.
  • Du som bara är tillsynsobjekt lämnar uppgifter om och bekräftar kopplingar till andra huvudmän mellan 13-24 september.
  • Du som är både huvudman och tillsynsobjekt lämnar uppgifter om er service mellan 23 augusti-3 september samt om era kopplingar till andra huvudmän mellan 13-24 september. Du bekräftar sedan när du är klar med allt.

  Tillsynsobjekten ska rapportera sina egna avgifter och maxbelopp

  Till skillnad från den förra insamlingen ska du som är tillsynsobjekt nu endast rapportera era egna avgifter och maxbelopp. Tillsynsobjekten behöver därmed inte ta reda på vilka avgifter eller maxbelopp de uppgiftsskyldiga företagen tar ut.

  Lättare att växla mellan rollerna som ansvarig och handläggare

  När du loggar in får du som är ansvarig för din organisation i Kontantanalys välja om du vill gå vidare som ansvarig eller handläggare, men därefter kommer du alltid ha en knapp inne i tjänsten där du kan byta mellan de två rollerna. Du behöver alltså längre inte logga ut och in igen om du vill byta roll.

  Du kan nu se status på inlämningen

  Nu kan du alltid se status gällande om de inlämnade uppgifterna är bekräftade eller ej. En röd text "Ej bekräftad av ansvarig" visas så länge den som är ansvarig inte har bekräftat uppgifterna. Notera dock att det enbart är vid de obligatoriska inlämningstillfällena, då Post- och telestyrelsen begärt in uppgifter, som uppgifterna ska bekräftas.

  Texter i tjänsten har setts över

  Förtydliganden av texter har gjorts för att det ska bli lättare att förstå. Det gäller framför allt några av förklaringstexterna under infoknapparna vid varje fält. Instruktionsmanualen, som hittas under Hjälp-knappen, har såklart också uppdaterats med de nya texterna samt förändringarna i ovanstående punkter.

  Post- och telestyrelsen förtydligar hur du ska svara på några frågor

  • Platser för kontanttjänster som är tillfälligt stängda. Rapportera platser för kontanttjänster som är tillfälligt stängda på grund av till exempel Corona, med en förtydligande kommentar om att tjänsten är stängd för tillfället och varför.
  • Rapportering av antal timmar öppet per vecka. Rapportera antal timmar som själva kontanttjänsten har öppet. Notera att en dagskassetjänst är öppen när inlämning av dagskassa är möjlig. Skriv gärna en kommentar som förklarar fördelningen av antal timmar öppet per vecka för det fall kontanttjänsten inte har öppet samma antal timmar per dag.
  • Rapportering av maxbelopp. Rapportera det maxbelopp som gäller utan att kunden behöver avisera i förväg vid t.ex. kontantuttag. Svara ”nej” på frågan om maxbelopp för det fall ni endast har individuella avtal om dagskasseinsättning.

  Vänligen vänd er till PTS om ni har frågor angående detta.

  Förändringar som gäller från 22 februari 2021.

  Förändringar i terminologi

  Vi har gjort ändringar i formuleringen av några termer som används i Kontantanalys.

  Kreditinstitut ändras till tillsynsobjekt.

  Administratör/behörighetsansvarig ändras till ansvarig.

  Uppgiftslämnare ändras till handläggare.

  Du måste kontrollera alla fält som tidigare ifyllts med 0

  Fält där du tidigare svarat eller låtit vara 0 har rensats till blanka fält inför kommande inlämningsperiod, detta innebär att du måste in och kolla på dessa fält igen och aktivt fylla i vad som ska stå där. Anledningen är att numeriska fält var förifyllda med 0 inför förra inlämningsperioden, och om du fyllde i 0 eller lät dessa fält vara gick det inte efteråt att utläsa om det var dig eller systemet som nollan kom ifrån. För att korrigera detta behövde alla nollor rensas och ersättas med blanka fält, för att därefter ifyllas av dig på nytt. Du som har många serviceplatser som måste korrigeras rekommenderas starkt att använda en mall för att fylla i fälten för flera serviceplatser samtidigt.

  Det här är en engångskorrigering och problemet kommer vara löst inför kommande inlämningsperioder efter denna, så du kommer inte behöva göra om detta varje gång.

  Obligatoriska fält

  Obligatoriska fält har införts för att minska risken att värden missas att fyllas i. Detta gäller framför allt när du fyller i anpassade uppgifter om öppettider, avgifter med mera för en specifik plats. Första gången du loggar in efter att detta införts kan du ha många fält som tidigare inte var obligatoriska men som nu är det - som du därmed behöver gå igenom. Har du många serviceplatser rekommenderas starkt att nyttja mallar för att fyllla fält för flera serviceplatser samtidigt. Här kan du se en film som går igenom just detta Länk till annan webbplats..

  Kontroll av ofullständiga uppgifter direkt i huvudmännens tabell

  Röda symboler vid serviceplatser där det finns ofullständiga uppgifter som du måste in och fylla i kommer att synas i vänstertabellen när du som huvudman skrollar igenom dina serviceplatser. Detta gäller även i tillsynsobjektens modeller. Syftet är att det ska bli enklare för dig som handläggare att få en överblick över om du missat att fylla i obligatoriska uppgifter någonstans. Första gången du loggar in efter 22 februari kan det vara många rödmarkeringar på grund av införandet av obligatoriska fält.

  Förändring i vyn där huvudmännen redigerar sin service

  Det var tidigare inte helt logiskt vart öppettider, avgifter med mera låg i Kontantanalys. Gränssnittet har därför gjorts om något så att serviceformer numera ligger i tabellen till vänster, tillsammans med servicetyper och serviceplatser:

  • Klicka på en rad för en serviceplats för att expandera den och se servicetyp/typer direkt under.
  • Klicka sedan på en servicetyp för att expandera den och se serviceform/former direkt under.
  • Klicka sedan på en serviceform så öppnas vyn för att redigera serviceformens öppettider, avgifter med mera direkt till höger.

  Kort kan man säga att tabellen till vänster visar hur läget ser ut och i fönstret till höger kan du göra redigeringar. När du sparar det du redigerat slår ändringarna igenom i tabellen till vänster.

  Tillsynsobjekten kan nu koppla sig till antingen alla eller till enskilda platser hos andra huvudmän

  Tillsynsobjekten kan numera koppla sig till alla platser hos en annan huvudman (som tidigare) alternativt koppla sig till enskilda platser hos en annan huvudman, om behovet finns (nytt).

  Huvudmän behöver inte längre rapportera in tillsynsobjekt vars kunder kan nyttja huvudmännens service

  Att koppla sig korrekt till andra huvudmäns platser ansvarar tillsynsobjekten nu själva för.

  De popup-fönster som dök upp när du bytte mellan olika vyer för uppdatering av serviceuppgifter kan nu permanent stängas

  Första gången du loggar in får du upp popup-fönstrena, men kan där välja om de ska fortsätta komma upp eller ej genom en "Visa inte igen"-bock som kommer vara förbockad per default. Väljer du att informationsrutan inte ska komma upp varje gång kan du istället aktivt klicka på knappen Information i menyn uppe till höger om du kommer på att du vill läsa informationen senare.

  Ansvarig får nu behörighet också som handläggare

  Du som är ansvarig blir numera automatiskt även handläggare och behöver inte längre registrera dig själv för att komma åt att redigera era serviceuppgifter.

  Texter i tjänsten har setts över

  Förtydliganden av texter har gjorts för att det ska bli lättare att förstå. Det gäller både några av förklaringstexterna under infoknapparna vid varje fält samt informationstexter, rubriker och namn på knappar överlag. Instruktionsmanualen, som hittas under Hjälp-knappen, har såklart också uppdaterats med de nya texterna samt förändringarna i ovanstående punkter.