Om Pipos beräkningar och data

Här kan du läsa om Pipos beräkningsmetoder för tillgänglighet och övergripande kring våra data. Du kan också gå in på sidorna för varje tjänst för att läsa mer om vad som specifikt gäller för tjänsten.

Pipos huvudfokus - tillgänglighetsberäkningar

Geografisk tillgänglighet, det vill säga avstånden mellan olika företeelser, är den återkommande parametern inom Pipos och som plattformens tjänster byggs upp kring. Med hjälp av de olika beräkningsmetoderna i Pipos-plattfomen kan man mäta avstånden och till exempel visualisera platser där man har långa avstånd till service. Avstånden kan mätas i kilometer eller tid och med olika färdsätt: bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Vi kan mäta kilometer-och tidsavstånd med alla färdsätt utom kollektivtrafik som endast mäts i tid.

I Pipos tjänster mäts tillgänglighet med lite olika metoder. Man kan se det som tre olika nivåer där varje nivå är lite mer avancerad än den tidigare. En sammanfattning av dessa metoder kan du läsa i rutan nedan:

Sammanfattning data i Pipos

Beräkningar på 250metersrutor

Piposplattformen använder ett rutnät över Sverige som en geografisk ryggrad i analyser. Rutorna representerar ett område på 250x250 meter i verkligheten. Rutorna kan i sin tur innehålla information om till exempel demografi, arbetsställen och service. Rutorna är inte synliga för dig som är användare i våra tjänster.

Vägnät och färdsätt

Vägnät hämtas från nationella vägdatabasen, NVDB, en gång per år. Vi utför vissa operationer på detta vägnät och lägger ut det som öppet data på vår hemsida. Gå till en mer detaljerad beskrivning av hur vägnätet hanteras Länk till annan webbplats..

För att ta sig fram längs vägnätet används olika färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel och gång). Avstånden med dessa färdsätt baseras på vilka typer av vägar som ingår i vägnätet, data från GTFS där kollektivtrafikdata med hållplatser och tidtabeller ingår samt data om markskikt.

Övriga data i våra tjänster

Våra tjänster erbjuder dig som användare en mängd olika data. En kort sammanfattning görs här, men du hittar mer information om respektive tjänst längre ner.

Regionalanalys har fokus dels på demografi och profildata om olika geografiska områden samt på tillgänglighet till olika reseanledningar. Serviceanalys har fokus på kommersiell service och även här finns en del demografiska data. I båda tjänsterna används dels data, såsom befolkningsdata, för att ge en bild av olika områden och de som bor eller rör sig där samt data om service och andra sorters resmål för att beskriva avstånd och tillgänglighet till dessa.

I Kontantanalys används data över var befolkning och arbetsställen kontra kontanttjänster finns, för att mäta hur långa avstånd man har generellt i landet.

Om sekretess i Pipos

I Pipos tjänster Serviceanlys och Regionalanalys finns en inbyggd sekretessfunktion för att inte röja enskilda individer. För data kopplat till folkbokförda och sysselsatta gäller generellt att värden som är större än 0 men mindre än 3 i någon kategori inte redovisas i våra gränssnitt, det blir bara ett streck istället.

Tre sätt att beräkna tillgänglighet i Pipos

  • I Serviceanalys Länk till annan webbplats. och Kontantanalys Länk till annan webbplats. mäts tillgänglighet till service. Detta görs med den enklaste beräkningsmetoden där avståndet mäts från en ruta (se beskrivning av aktivitetsrutor längre ner) till närmaste service, med färdsättet bil. Det är antalet kilometer eller minuter som avgör hur hög tillgänglighet rutan kommer få till den specifika servicetypen. Denna metod är den enklaste men också väldigt tydlig och lätt att förstå, och används inom flera uppdrag inom offentlig sektor som handlar om att mäta avstånd mellan olika ställen.
  • I Regionalanalys Länk till annan webbplats. mäts tillgänglighet till reseanledningar Länk till annan webbplats.. Detta görs med två olika beräkningsmetoder som du kan välja mellan, vilka båda är mer avancerade än den som används i Serviceanalys och Kontantanalys.
    Den ena beräkningsmetoden i Regionalanalys mäter avstånd från en ruta till en eller flera typer av reseanledningar, med en eller flera typer av färdsätt. En sammanvägning görs och ett tillgänglighetsindex skapas.
    Den andra beräkningsmetoden i Regionalanalys liknar ovanstående metod men här adderas också kvalitativa beteendedata kring hur människor faktiskt väljer när de ska ta sig till olika mål. Även här skapas ett tillgänglighetsindex.
    Beräkningarna i Regionalanalys kräver lite mer av dig som användare för att sätta sig in i, men tar också hänsyn till fler variabler och med dessa metoder kan man få fram hur den generella tillgängligheten ser ut för en plats. Läs mer om dessa metoder Länk till annan webbplats..

Du som använder våra tjänster har frihet att själv avgöra vilken av våra tjänster och beräkningsmetoder som passar dig bäst i dina arbetsuppgifter.