Beräkning via vägnät i våra externa tjänster

Här kan du som är intresserad ladda ner och läsa mer om hur vi hanterar och korrigerar det vägnät och skärgårdsdata som används i tillgänglighetsberäkningar i Pipos.

Sammanfattning

Först laddas Tillgänglighetsvägnätet ner från Trafikverkets NVDB Lastkaj.

Därefter identifierar vi vilka vägar som sitter ihop till ett sammanhängande allmänt vägnät.

Övriga lösa vägar identifieras med ett eget attribut.

Några färjor underkänns som del av det allmänna vägnätet och tas då bort.

Det finns ett antal 250metersrutor på öar som vi inte kan beräkna en tillförlitlig tillgänglighet för. Dessa rutor plockas också bort i tillgänglihetsberäkningen.

Vid beräkningen ansluts alla rutor till det allmänna vägnätet (inga rutor ansluts till lösa vägar).

Processen beskrivs mer i detalj längre ner.

Hämta data för vägnät och öar

Här kan du ladda ner det senaste vägnätet samt den uppdelning av öar som används i tillgänglighetsberäkningarna.

Hämta vägnät (.gpkg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hämta öar (.txt) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha data för tidigare år kan du kontakta oss.

Hantering av vägnätet

Vägnätet hämtas från Trafikverkets nationella vägnätsdatabas, NVDB, och kallas då för version 0 - till exempel NVDB2021Ver0.

Tillväxtverket gör sedan korrigeringar och lägger in kommentarer i vägnätet genom att använda extra kolumner: networkGrp, RemoveCode och Comment.

 • Först körs ett QGIS-plugin som heter "Check for disconnected Islands".
  Detta plugin lägger till kolumnen networkGrp som innehåller en parameter som visar om vägar är en del av det stora sammanhållna vägnätet (0), enstaka lösa vägar (-1) eller öar av vägar (ett positivt heltal).
 • Vägnätet gås sedan igenom manuellt och vi fyller på kolumnen Removecode. Alla vägar som tilldelas en kod i 9000-serien i RemoveCode-kolumnen tas bort från tillgänglighetsberäkningen. Några färjor som vi bedömmer inte ska ingå i det allmänna vägnätet kodas som 9000. Detta innebär också att några öar som först var kopplade till det allmänna vägnätet har "frikopplats" och networkGrp har ändrats från 0 till 9999. Andra kodningar i RemoveCode anger vägar som har bedömts ska vara med i beräkningen, se kodning 7000 och 8000.
 • Kolumnen Comment används slutligen för att dokumentera vissa korrigeringar som gjorts för tillgänglighetsberäkningarna, till exempel att hastighet på en färja ändrats.
 • När korrigeringar på vägnätet är gjorda så stegas versionsnumret upp, till exempel NVDB2021Ver1 och så vidare.

Korrigeringarna består alltså av inmatade värden som kodas som dokumenterade bedömningar av olika vägar eller som talar om hur specifika vägar ska behandlas i tillgänglighetskörningar. Geometrin i vägnätet har däremot behållits i sin ursprungsform och hittills har ingen extra geometri lagts till/tagits bort i NVDB-databasen.

Läs en tydligare sammanfattning av koderna för korrigering längre ner och i vilken extrakolumn de återfinns.

Rutors anslutning till vägnätet

I Pipos används ett rutnät med 250metersrutor (rutor som representerar 250 x 250 meter i verkligheten) som grund i kartor där beräkningar ska göras. Rutorna skapas där det finns någon typ av aktivitet såsom, befolkning, arbetsställen eller service. För att beräkna avstånd via vägnätet måste rutor anslutas till närmaste väg. Anslutningen görs genom att söka vägdelar som ligger inom 300 meters radie från rutan. Om ingen väg hittas, och om rutan inte ligger på en ö utan fast landförbindelse, fördubblas sökradien tills det allmänna vägnätet hittas och rutan kan anslutas.

Vägarna i vägnätet är klassade enligt hur viktig varje väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter, så kallad funktionell vägklass. Klassningen görs av Trafikverket. Varje klass representeras av en siffra mellan 0 till 9. 0 är de viktigaste vägarna och 9 de minst viktiga. Klassningen är generell och oberoende av typ av trafik. Om vägar från flera vägklasser hittas inom ett och samma steg när närmsta väg söks, ansluts rutan till närmsta väg för varje klass. Detta innebär att varje ruta kan ha flera anslutningar till vägnätet.

Färjor och öar

Rutor som ligger på öar utan "allmänt vägnät" plockas ut speciellt och vägarna på dessa öar ges värde 0 i kolumnen networkGrp i vägnätsfilen. Öar som har en färja som är registrerad ut till ön ingår däremot i det allmänna vägnätet.

Vi har också funnit färjor som är med i NVDB men som bedöms ej kan räknas till det allmänna vägnätet. Dessa kan då kodas bort med hjälp av 9000-serien. Rutor som ligger på öar utan fast landförbindelse läggs i filen archiIslandCode2021 (som går att ladda ner längre upp på sidan). De rutorna får inte ansluta till ett vägnät med värde 0 i networkGrp. Alla andra koder är ok (även -1). Max anslutningsavstånd på dessa rutor är 500 meter.

Kodning 5000-serien

Återfinns i kolumnen Comment.

5000 Hastighet på färjor korrigerad från 0 till 6 km/h bägge riktningarna.

5100 Hastighet på färjor korrigerad från 0 till 6 km/h bägge riktningarna.

5200 networkGrp satt till 9999.

Kodning 7000-serien

Återfinns i kolumnen RemoveCode.

I 7200-serien dokumenteras specifika vägar som tas med i beräkningen men samtidigt ska hållas under uppsikt. Notera att kodningen inte påverkar beräkningen utan är en dokumentation över de överväganden som gjorts.

  • 7201 Små vägar som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Virserum). Bedömning har ändå gjorts att de ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.
  • 7205 Små vägar som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Stjärnsund). Bedömning har ändå gjorts att de ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.
  • 7206 Liten väg som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Stocka). Bedömning har ändå gjorts att den ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.

  Kodning 8000-serien

  Återfinns i kolumnen RemoveCode.

  I 8000-serien dokumenteras specifika färjor som tas med i beräkningen. Notera att kodningen inte påverkar beräkningen utan är en dokumentation över de överväganden som gjorts.

   • 8201 Gotlandsfärjorna ska vara med.
   • 8202 Hjulvik - Hönö - Björkö ska vara med.
   • 8203 Rörö, Hyppeln och Källö ska vara med.

   Kodning 9000-serien

   Återfinns i kolumnen RemoveCode.

   I 9000-serien dokumenteras specifika vägsegment som tas bort ur beräkningen.

   • 9001 Friliggande dubblett i vägnätet.
   • 9002 Löst vägsegment på land.
   • 9004 Färja som går ut i tomma intet.

   I 9200-serien dokumenteras specifika färjor som tas bort ur beräkningen.

   • 9201 Brännö, Styrsö, Donsö och Vrångö.
   • 9202 Grötö-Öckerö.
   • 9203 Storekalv, Åsstol.
   • 9204 Brömmö.
   • 9205 Valen.
   • 9206 Marsstrand.
   • 9207 Ulvön.
   • 9208 Tisenö