Nytt uppdrag om kontantjänster

Från och med den 1 januari 2020 gäller en ny lag om skyldighet för kreditinstituten att tillhandahålla kontanttjänster, där alla som tillhandahåller dessa tjänster också ska rapportera in uppgifter om dessa. Här har Pipos fått i uppdrag att ta emot uppgifterna och möjliggöra analyser som har betydelse i lagen.

Post- och telestyrelsen, PTS, är ansvarig för att granska regelefterlevnaden enligt den nya lagen och Finansinspektionen ges möjlighet att ingripa med bl.a. sanktionsavgifter. Som underlag används befolknings- och vägnätsdata från Pipos samt uppgifter från berörda kreditinstitut och företag gällande servicetyperna kontanttutag och dagskasseinsättning.

Här har vi mött upp behovet genom att ta fram en ny applikation för uppdraget. Denna applikation, Kontantanalys, ska användas av de som tillhandahåller ovanstående kontanttjänster för att mata in och kontrollera sina data samt av PTS och Finansinspektionen för vidare analys.

Tidigare år har kreditinstituten och företagen lämnat in delar av dessa uppgifter på frivillig basis till vår andra applikation Serviceanalys, för att användare från länsstyrelserna som arbetar med grundläggande betaltjänster ska kunna göra analyser på kontanttjänsterna för sitt uppdrag. Men i och med det nya kontantuppdraget och de ytterligare attribut som ska till där, gör vi en uppdelning av Serviceanalys och Kontantanalys. Detta för att skapa tydliga ingångar för de olika användargrupperna. Delar av de data som läggs in i Kontantanalys kommer dock att visualiseras och användas i Serviceanalys, precis som tidigare.

Läs mer på Kontantanalys undersida.