Regionalanalys

Regionalanalys är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med Regionalanalys är att kunna studera och analysera hur tillgängligheten ser ut på olika geografiska nivåer runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket.

Pipos specialitet är just geografisk tillgänglighet - det kommer också att genomsyra Regionalanalys. Tillgänglighet ska kunna beräknas genom att titta på kombinationer av demografi, olika färdsätt och reseanledningar. Med reseanledningar menar vi orsaker till varför man reser/flyttar till eller ifrån olika platser.

Bredare fokus

Till skillnad mot vår andra applikation Serviceanalys, som är inriktad på kommersiell service, är tanken att Regionalanalys ska ha ett mycket bredare fokus. Den ska fokusera på service överlag men även samhällsfunktioner och infrastruktur som är av vikt för människor och företag.

Tanken med Regionalanalys är bland annat att du ska kunna identifiera områden vars tillgänglighet kan förbättras på olika sätt. Genom att studera tillgängligheten till olika saker, kombinerat med övergripande information om områdena, så kallat profildata, ska du få kunskap och beslutsunderlag för samhällsplanering och samarbeten.

Fler färdsätt

I och med Regionalanalys-projektet kommer Pipos för första gången att fyllas på med flera olika färdsätt:

  • Bil.
  • Kollektivtrafik.
  • Cykel.
  • Gång.

I tidigare Pipos-analyser och i våra andra applikationer har endast färd med bil använts.

Status på projektet

Under 2022 kommer en prototyp, det vill säga ett första utförande, för Regionalanalys att arbetas fram. Det kommer att testas av en mindre användargrupp. Därefter tas beslut om vidare utveckling.

Här kan du se en film om projektet, inspelad februari 2022 Länk till annan webbplats..

Denna projektsida kan komma att löpande uppdateras under projektets gång.

Kontakt

Frågor och funderingar hänvisas till Anders Dahlgren