Mer information och beskrivningar

Här kan du läsa mer om i Regionalanalys samt få övergripande instruktioner.

Huvudfunktionalitet i den nuvarande versionen

Under hösten 2021 utvecklades en prototyp av Regionalanalys. Prototypen visade på potential och det fattades beslut om ytterligare en utvecklingsperiod under hösten 2022. Vad kom då ut av den utvecklingsperioden?

I den utveckling som lett fram till Regionalanalys nuvarande version har vi lagt fokus på två användningsfall:

 • Titta på ett scenario. I nuläget kan du välja mellan två scenarion, 2020 och 2012, som alltså representerar varsitt år. All data i det scenario du väljer är hämtat för det specifika året. I ditt valda scenario kan du sedan titta på olika geografiska områden och jämföra hur tillgängligheten och skiljer sig mellan områdena.
 • Jämföra scenarion. Du kan välja att jämföra två scenarion, i nuläget 2020 med 2012. Utifrån dina valda scenarion kan du sedan titta på ett geografiskt område och jämföra hur tillgängligheten och skiljer sig i området mellan scenarierna (åren).

Läs vidare för att få lite tydligare beskrivningar för hur du faktiskt går tillväga för att titta på det här i Regionalanalys.

Övergripande instruktioner

Nedan följer förklaringar till hur den viktigaste funktionaliteten i Regionalanalys idag fungerar och hur du går tillväga. Mer detaljerade instruktioner kommer att utformas längre fram.

Välj vad du vill göra på Regionalanalys startsida

Det finns i nuläget två användarfall som du kan välja på startsidan; Titta på scenario och Jämför scenarion.

Titta på scenario

Väljer du att titta på ett scenario får du först välja ett scenario i en rullista Öppnas i nytt fönster.. I nuläget finns två scenarion att välja mellan. Dessa representerar varsitt år, 2020 samt 2012. Tanken är att den färdiga tjänsten ska innehålla ett scenario per år från år 2000 och framåt, och kanske även andra typer av mer modifierade scenarion.

När du valt vilket scenario, år 2020 eller 2012, du vill titta på kommer du in i kartan där du kan ta fram information kring hur läget såg ut det valda året gällande framför allt tillgänglighet till olika typer av företeelser (reseanledningar).

Detta görs genom att rita upp ett område i kartan som du är intresserad av. Information kommer då dyka upp om området och du kommer också få göra en jämförelse mot ett annat valfritt område för att få en uppfattning om hur ditt område står sig när det gäller tillgänglighet till olika företeelser, demografi med mera. Läs vidare om hur du gör detta under rubriken 'Att jämföra områden' längre ner.

Jämför scenarion

Du kan på startsidan också välja att jämföra två scenarion. Vilka du ska jämföra väljer du i en rullista Öppnas i nytt fönster. och i nuläget finns det bara två scenarion att jämföra, de som representerar åren 2020 och 2012. Tanken är att framåt ska den färdiga tjänsten innehålla ett scenario per år från år 2000 och framåt, och kanske även andra typer av mer modifierade scenarion.

När du valt att jämföra två scenarion kommer du in i kartan där du kan ta fram information kring hur läget såg ut det för de valda scenarierna gällande framför allt tillgänglighet till olika typer av företeelser (reseanledningar).

Detta görs genom att rita upp ett område i kartan som du är intresserad av. Information från båda scenarierna kommer då dyka upp om området och du kommer också få göra en jämförelse mellan scenarierna för att få en uppfattning om hur de står sig mot varandra när det gäller tillgänglighet till olika företeelser, demografi med mera. Läs vidare om hur du gör detta under rubriken 'Att jämföra områden' längre ner.

Vad är reseanledningar?

Att mäta tillgängligheten till olika reseanledningar är själva huvudfokuset i Regionalanalys. Reseanledningar är företeelser/platser som personer har en anledning att resa till. Reseanledningar delas i Regionalanalys in i ett antal kategorier med tillhörande underkategorier, som i nuläget är följande:

 • Arbetsmarknad.
  Underkategorier: alla olika yrkeskategorier.
 • Utbildning.
  Underkategorier: grundskolor, gymnasium, folkhögskolor universitet/högskolor.
 • Kommersiell service.
  Underkategorier: dagligvaror, apotek/ombud, drivmedelsstationer och postombud.
 • Offentlig service.
  Underkategorier: polis, räddningstjänst, bibliotek och kommunhus.
 • Sjukvård.
  Underkategorier: vårdcentraler och sjukhus.
 • Kultur- och föreningsliv.
  Underkategorier: biografer och museum.
 • Rekreation.
  Underkategorier: naturreservat och fritidshus.

Det är tillgången och avstånden till dessa reseanledningar som ger mått på dess tillgänglighet. Läs mer om vårt mått för generell tillgänglighet under rubriken 'Mer om generell tillgänglighet' längre ner.

Hur ser du reseanledningar och dess tillgänglighet?

Tillgängligheten till reseanledningarna ser du i soldiagrammet till vänster som dyker upp när du valt ett område i kartan Öppnas i nytt fönster.. Där får du se tillgängligheten till varje kategori och hur den ser ut jämfört med det område eller scenario du valt att jämföra mot. Läs mer om hur du gör detta under rubriken 'Att jämföra områden' längre ner.

Vill du även få en bild i kartan över reseanledningarna och dess tillgänglighet kan du slå på två skikt Öppnas i nytt fönster. som du hittar längst upp till höger i kartan.

Det ena skiktet Reseanledningar visar själva reseanledningarna, samma kategorier som du även kan se i soldiagrammet till vänster, visualiserat i kartan som punkter i olika storlekar och heltäckande för hela landet Öppnas i nytt fönster.. Detta visualiserar ungefär vart dessa reseanledningar finns rent geografiskt och storleken på punkterna i kartan representerar hur stark attraktion reseanledningen har just här, där hänsyn tas till attribut som bidrar till större anledning att åka just dit - till exempel kan en arbetsplats med högre antal anställda ge en större punkt än en arbetsplats med färre antal anställda. Tanken med detta skikt är, förutom att studera en enskild reseanledning, se de geografiska mönster flera reseanledningar bildar när de visualiseras på samma karta. Du kan visa varje reseanledningskategori men också gå in under varje kategori och slå på eller av enskilda reseanledningar Öppnas i nytt fönster..

Det andra skiktet Generell Tillgänglighet visar den generella tillgängligheten för reseanledningarna och är egentligen samma mått som i soldiagrammet till vänster men visualiserat i kartan och heltäckande för hela landet. Skiktet visas som en tematisk karta med höljdkurvor där tillgängligheten till den valda reseanledningen/underkategorin är bättre ju mörkare grönt området är. Du kan visa tillgängligheten för varje reseanledningskategori Öppnas i nytt fönster. men också gå in under varje kategori och slå på eller av enskilda reseanledningar Öppnas i nytt fönster.. Ju fler reseanledningar du slår på desto mer aggregeras den generella tillgängligheten.

Att jämföra områden

Börja med att skapa ett område i kartan

Med hjälp av verktygen till höger i kartan Öppnas i nytt fönster. kan du markera upp ett eget geografiskt område som du vill titta vidare på. Detta görs genom att till exempel rita ut en cirkel, en polygon eller ett område på frihand. Det går också att välja att lägga ut en punkt i kartan och ange ett färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel eller gång) samt restid i minuter och på så sätt få ett upptagningsområde runt punkten som visar hur långt man tar sig med de olika färdsätten på en viss tid.

Välj ett jämförelseområde

Information om ditt valda område dyker upp till vänster om kartan. Längst upp till vänster kan du se lite kort info om själva området, vilket verktyg du använt, hur befolkningen ser ut i området och så vidare. Nedanför det kan du se tillgängligheten till olika reseanledningar. Du får då också välja ett jämförelseområde Öppnas i nytt fönster., som från början är inställt på Hela riket. Vill du jämföra mot ett mindre område kan du söka på ett område, t. ex en kommun, för att välja det som jämförelseområde.

OBS! Om du från startsidan valt att jämföra två scenarier väljer du inget jämförelseområde Öppnas i nytt fönster. utan då jämförs ditt område med motsvarande område i det scenario du jämför med.

Studera resultatet

Tillgängligheten till reseanledningarna i ditt valda område visas som ett soldiagram där varje reseanledningskategori har en färg Öppnas i nytt fönster.. Håll muspelaren över kategorierna för att se vilken reseanledningskategori det är. Siffran i mitten på diagrammet visar den generella tillgängligheten för samtliga reseanledningar jämfört med ditt jämförelseområde.

En streckad linje runt diagrammet visualiserar tillgängligheten i ditt jämförelseområde, och på så sätt kan du för varje reseanledningskategori se om ditt område har bättre eller sämre tillgänglighet än jämförelseområdet. Till exempel, om någon kategori hamnar långt innanför jämförelseområdets streckade linje betyder det att i ditt valda område är tillgängligheten till denna reseanledningskategori sämre än i jämförelseområdet. Sticker reseanledningskategorin däremot iväg utanför den streckade linjen är tillgängligheten bättre.

Har du på startsidan valt att jämföra två scenarion (i nuläget 2020 och 2012) är 2012 jämförelseområdet som representeras av en streckad linje.

Reseanledningskategorierna i soldiagrammet är även klickbara och där redovisas fördjupande diagram Öppnas i nytt fönster. där du ser underkategorier till varje kategori och hur tillgängligheten ser ut där i jämförelse med det område eller scenario du valt att jämföra med. Även tillgängligheten uppdelat per färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel och gång) redovisas här. Läs mer om vilka underkategorierna är under rubriken 'Vad är reseanledningar?' längre upp.

Mer information om vad som finns i området

Längst ner, under soldiagrammet, visas även lite mer information om vad som finns i området Öppnas i nytt fönster. (svarta staplar), som jämförs med ditt jämförelseområde (streckade staplar):

 • Antal personbilar i trafik per person
 • Andel med eftergymnasial utbildning
 • Bostadsyta per person
 • Antal döda per 1000 invånare
 • Antal födda per 1000 invånare
 • Andel utrikes födda
 • Medelålder

Mer om generell tillgänglighet

Tillgänglighetsmåttet används genomgripande i analyserna som beskrivs ovan.

Utgångspunkten till måttet är att frågan om människors fysiska tillgänglighet till de företeelser de behöver besöka ständigt är aktuell. Tillgänglighetslandskapet förändras över tid. Ökat distansarbete och näthandel minskar generellt behovet av tillgänglighet till arbeten och kommersiell handel. Dyrare bränsle och energikostnader ökar kraven på effektiva transporter. Val av färdsätt påverkar också tillgängligheten. Att mäta fysisk tillgänglighet är svårt. Det finns flera modeller och metoder att välja bland.

Vi har implementerat en modell för att beräkna tillgängligheten till reseanledningar i Regionalanalys, som kort kan beskrivas i att vi i beräkningarna främst tar hänsyn till:

 • Vilka resesätt som finns för att ta sig till reseanledningarna och hur avstånden i tid och kilometer ser ut. Vi har beräkningsmodeller för bil, kollektivtrafik, cykel och gång.
 • Kvalitet och kvantitet på reseanledningarna där mätning görs till alla reseanledningar för varje kategori inom rimligt reseavstånd. Kort kan man säga att ju mer detaljerat du väljer att titta, till exempel om du vill titta på tillgängligheten till folkhögskolor, desto mer detaljerat tillgänglighetmått - medan ju mer övergripande du vill titta, t. ex om du vill titta på all offentlig service, desto mer generellt blir tillgänglighetsmåttet.

Funktioner och data är under utveckling

Notera att den nuvarande versionen av Regionalanalys innehåller funktionalitet som fortfarande är under utveckling. Nedan följer ett par exempel:

 • Turismbefolkningsindikatorn som du hittar under områdesinformationen när du ritat ett område i kartan är tänkt att ge en indikation på ungefärligt antal turister/besökande i området. Det baseras idag på andelen bostadsyta där ingen finns skriven, vilket indikerar att det är fritidsboenden och hur många besökande som skulle kunna få plats där. Denna indikator kan förfinas och hotellbäddar och annat kommer kunna adderas längre fram för en mer korrekt indikator.
 • Områdena som ritas upp när du klickat ut en punkt i kartan och valt ett färdsätt (bil, kollektivtrafik, cykel, eller gång) för att se hur långt man tar sig givet en viss tid, jobbar vi mycket med just nu för att optimera. Områdena för cykel och gång är till exempel i nuläget är ganska generaliserade vilket kan ge lite osäkra områden ibland. Målet är att få till områden som blir så nära verkligheten som möjligt med hänsyn till avstånd, vägtyper, lutningar och så vidare.

Detta är två exempel på hur funktionalitet i Regionalanalys fortsatt utvecklas. Som användare i den nuvarande versionen bör du därför inte tolka alla siffror och figurer exakt, utan se det lite mer generellt och som något som kan ge en bra första bild av läget - så kommer tjänsten löpande att förbättras och förfinas.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor kring detta.