Beräkning via vägnät i våra externa tjänster

Här kan du som är intresserad ladda ner och läsa mer om det vägnät och skärgårdsdata som används i tillgänglighetsberäkningar i Pipos externa tjänster Serviceanalys och Kontantanalys.

Hämta data för vägnät och öar

Senaste vägnätet är NVDB2021 som består av 2 733 699 vägsegment.

Här kan du gratis ladda ner det senaste vägnätet samt den uppdelning av öar som används i tillgänglighetsberäkningarna. Filerna är i geopackage-format.

Gå till sida för att ladda ner vägnät och skärgårdsdata Länk till annan webbplats.

Nedan kan du läsa mer ingående beskrivningar av hur du ska tolka informationen och kodningen i filerna.

Hantering av vägnätet

Vägnätet hämtas från Trafikverkets nationella vägnätsdatabas, NVDB, och kallas då för version 0 - till exempel NVDB2021Ver0.

Tillväxtverket gör sedan korrigeringar och lägger in kommentarer i vägnätet genom att använda extra kolumner: networkGrp, RemoveCode och Comment.

 • Först körs ett QGIS-plugin som heter "Check for disconnected Islands".
  Detta plugin lägger till kolumnen networkGrp som innehåller en parameter som visar om vägsegmentet är en del av det stora sammanhållna vägnätet (0), enstaka lösa vägsegment (-1) eller öar av vägsegment (ett positivt heltal).
 • Vägnätet gås sedan igenom manuellt och vi fyller på kolumnen Removecode. Alla vägsegment som tilldelas en kod i 9000-serien i RemoveCode-kolumnen tas bort från tillgänglighetsberäkningen. Några färjor som vi bedömmer inte ska ingå i det allmänna vägnätet kodas som 9000. Detta innebär också att några öar som först var kopplade till det allmänna vägnätet har "frikopplats" och networkGrp har ändrats från 0 till 9999. Andra kodningar i RemoveCode anger segment som har bedömts ska vara med i beräkningen, se kodning 7000 och 8000.
 • Kolumnen Comment används slutligen för att dokumentera vissa korrigeringar som gjorts för tillgänglighetsberäkningarna, till exempel att hastighet på en färja ändrats.
 • När korrigeringar på vägnätet är gjorda så stegas versionsnumret upp, till exempel NVDB2021Ver1 och så vidare.

Korrigeringarna består alltså av inmatade värden som kodas som dokumenterade bedömningar av olika vägsegment eller som talar om hur specifika vägsegment ska behandlas i tillgänglighetskörningar. Geometrin i vägnätet har däremot behållits i sin ursprungsform och hittills har ingen extra geometri lagts till/tagits bort i NVDB-databasen.

Läs en tydligare sammanfattning av koderna för korrigering längre ner och i vilken extrakolumn de återfinns.

Färjor och öar

I Pipos används aktivitetsrutor som grund i kartor där beräkningar ska göras. Aktivitetsrutorna skapas där det finns någon typ av aktivitet såsom, befolkning, arbetsställen eller service. Aktivitetsrutor som ligger på öar utan "allmänt vägnät" plockas ut speciellt och vägarna på dessa öar ges värde 0 i kolumnen networkGrp i vägnätsfilen. Öar som har en färja som är registrerad ut till ön ingår däremot i det allmänna vägnätet.

Vi har också funnit färjor som är med i NVDB men som bedöms ej kan räknas till det allmänna vägnätet. Dessa kan då kodas bort med hjälp av 9000-serien. Rutor som ligger på öar utan fast landförbindelse läggs i filen archiIslandCode2021 (som går att ladda ner längre upp på sidan). De rutorna får inte ansluta till ett vägnät med värde 0 i networkGrp. Alla andra koder är ok (även -1). Max anslutningsavstånd på dessa rutor är 500 meter.

Kodning 5000-serien

Återfinns i kolumnen Comment.

5000 Hastighet på färjor korrigerad från 0 till 6 km/h bägge riktningarna.

5100 Hastighet på färjor korrigerad från 0 till 6 km/h bägge riktningarna.

5200 networkGrp satt till 9999.

Kodning 7000-serien

Återfinns i kolumnen RemoveCode.

I 7200-serien dokumenteras specifika vägar som tas med i beräkningen men samtidigt ska hållas under uppsikt. Notera att kodningen inte påverkar beräkningen utan är en dokumentation över de överväganden som gjorts.

  • 7201 Små vägar som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Virserum). Bedömning har ändå gjorts att de ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.
  • 7205 Små vägar som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Stjärnsund). Bedömning har ändå gjorts att de ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.
  • 7206 Liten väg som ej används i praktiken vilket rapporterats av handläggare av särskilt driftstöd till butiker (Stocka). Bedömning har ändå gjorts att den ska tas med i beräkningen men att vi ska dokumentera detta för att kunna hålla koll.

  Kodning 8000-serien

  Återfinns i kolumnen RemoveCode.

  I 8000-serien dokumenteras specifika färjor som tas med i beräkningen. Notera att kodningen inte påverkar beräkningen utan är en dokumentation över de överväganden som gjorts.

   • 8201 Gotlandsfärjorna ska vara med.
   • 8202 Hjulvik - Hönö - Björkö ska vara med.
   • 8203 Rörö, Hyppeln och Källö ska vara med.

   Kodning 9000-serien

   Återfinns i kolumnen RemoveCode.

   I 9000-serien dokumenteras specifika vägsegment som tas bort ur beräkningen.

   • 9001 Friliggande dubblett i vägnätet.
   • 9002 Löst vägsegment på land.
   • 9004 Färja som går ut i tomma intet.

   I 9200-serien dokumenteras specifika färjor som tas bort ur beräkningen.

   • 9201 Brännö, Styrsö, Donsö och Vrångö.
   • 9202 Grötö-Öckerö.
   • 9203 Storekalv, Åsstol.
   • 9204 Brömmö.
   • 9205 Valen.
   • 9206 Marsstrand.
   • 9207 Ulvön.