Data och beräkningar

Här kan du läsa mer om hur tillgänglighetsberäkningar fungerar i Pipos. Du lär dig även om vilka data vi använder som grund för beräkningarna.

Tillgänglighet

I grunden mäter vi tillgänglighet som ett längd- eller tidsavstånd i en infrastrukturmodell mellan en geografisk punkt och en annan. I Pipos använder vi fyra infrastrukturmodeller: bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Vi kan mäta längd och tidsavstånd i alla modeller utom kollektrafiksmodellen som endast mäter tid.

Det går att se på tillgänglighet på många sätt, att mäta det kortaste avståndet till någon form av service kan var ett sådant. Detta sker i våra tjänster Serviceanalys och Kontantanalys.

I Regionalanalys ser vi lite annorlunda på tillgänglighetsbegreppet. Där försöker vi väga ihop flera parametrar till ett index. Dessa parametrar är alla olika föreeteelser som man vill ta sig till (reseanledningar) inom rimligt reseavstånd; hur lätt det är att ta sig dit med bil, kollektivtrafik, cykel och gång samt hur attraktiva dessa reseanledningar är jämfört med andra. Med denna metod kan man få fram hur den generella tillgängligheten ser ut för en plats.

Dessa två sätt att se på tillgänglighet kompletterar varandra och använder man flera av våra verktyg i analyser fördjupar man förståelsen för de regionala perspektiven. Våra användare använder dessa analyser som beslutsunderlag i samhällsplaneringsprocesser. 

Aktivitetsrutor

Piposplattformen använder något vi kallar för aktivitetsrutor som en geografisk ryggrad i våra analyser. Rutorna representerar ett område på 250x250 meter i verkligheten. Att det kallas för aktivitetsrutor har att göra med att en ruta skapas i vår databas så fort vi har någon form av data i rutan. Detta kan till exempel vara data över demografi, arbetsställen och service. I dagsläget krävs det cirka 600 000 aktivitetsrutor för att fånga in alla platser där vi har någon form av data i Pipos databas. Aktivitetsrutor skapas dynamiskt i databasen när det tillförs nya data.

Vägnät

Vi hämtar vårt vägnät från NVDB en gång per år. Vi utför vissa operationer på detta vägnät och lägger ut det som öppet data på vår hemsida. Gå till en mer detaljerad beskrivning.

Befolkning

Folkbokförd befolkning hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån och speglar befolkningsläget vid senaste årsskiftet. Dagbefolkning (antal sysselsatta) hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån. Vi hämtar även in statistik över födda, döda samt in- och utflyttade för varje aktivitetsruta. Det här används främst internt i prognosarbeten och rapporter. Tillgängligheten för befolkningen till olika företeelser räknas per befolkad aktivitetsruta. 

Arbetsställen

Arbetsställen hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån. Tillgängligheten för arbetsställen till olika företeelser räknas per aktivitetsruta som innehåller arbetsställen. Arbetsställen kan också vara något man beräknar tillgängligheten till. Se nästa rubrik. 

Service och andra företeelser

För att beräkna tillgängligheten för befolkning och företag/arbetsställen behöver man något att mäta till. Pipos används till stor del för att beräkna hur tillgängligheten till service ser ut i landet. Vi hämtar in olika typer av servicedata. I Serviceanalys ligger fokus på kommersiell service. Mer om servicetyperna som används i Serviceanalys. 

I Regionalanalys har vi breddat och tagit in även offentlig service. Utöver det finns där även data om vart det rent geografiskt finns exempelvis utbildning, sjukvård, kulturliv, arbetsmöjligheter och så vidare och beräkningar görs om hur tillgängligheten till detta ser ut i landet.