Data och beräkningar

Här kan du läsa mer om hur tillgänglighetsberäkningar fungerar i Pipos. Du lär dig även om vilka data vi använder som grund för beräkningarna.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet menar vi avståndet via ett vägnät mellan en punkt till en annan. Till exempel avståndet mellan en plats där någon bor och närmaste dagligvarubutik.

I tjänsterna Serviceanalys och Kontantanalys beräknas tillgängligheten i nuläget som avstånd i kilometer. I systemet Pipos kan vi göra även beräkningar på avstånd i tid, något som vi börjat nyttja i vår senaste tjänst Regionalanalys (som fortfarande är under utveckling/utvärdering).

Beräkningarna görs med egenutvecklade GIS-verktyg (GIS = geografiska informationssystem) för visualisering i kartor. Utanför våra tjänster används tillgänglighetsberäkningarna i olika interna rapporter och prognoser.

Aktivitetsrutor

Aktivitetsrutor är ett rutnät över Sverige som används av Pipos för att koppla på information om exempelvis hur många som bor eller arbetar inom en ruta. Aktivitetsrutor skapas i Pipos geografiska databas där det finns, eller historiskt funnits, någon form av aktivitet. Till exempel där det finns personer folkbokförda eller där det finns service eller arbetsställen.

Rutorna representerar ett område om 250x250 meter i verkligheten. I dagsläget krävs det cirka 600 000 aktivitetsrutor för att fånga in alla platser där någon bor, jobbar eller har ett serviceställe. Med hjälp av det här kan beräkningar av tillgänglighet göras. Till exempel avstånd mellan en aktivitetsruta i ett bostadsområde till närmaste drivmedelsställe.

Vägnät

Alla tillgänglighetsberäkningar i Pipos körs via vägnätet, aldrig fågelvägen. Vägnätet hämtas från Trafikverkets nationella vägnätsdatabas (NVDB). Efter att vägnätet hämtats till Tillväxtverket och Pipos kan vi göra korrigeringar genom att sätta koder på olika vägsegment som talar om hur de ska behandlas i beräkningarna.

Här kan du läsa en fördjupad beskrivning av hur tillgänglighetskörningar via vägnätet, samt öar med och utan vägförbindelse, hanteras i våra tjänster Serviceanalys och Kontantanalys.

Befolkning

Folkbokförd befolkning hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån och speglar befolkningsläget vid senaste årsskiftet.

Dagbefolkning (antal sysselsatta) hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån.

Vi hämtar även in statistik över födda, döda samt in- och utflyttade för varje aktivitetsruta. Det här används främst internt i prognosarbeten och rapporter.

Tillgängligheten för befolkningen till olika företeelser räknas per befolkad aktivitetsruta.

Arbetsställen

Arbetsställen hämtas en gång per år från Statistiska Centralbyrån. Tillgängligheten för arbetsställen till olika företeelser räknas per aktivitetsruta som innehåller arbetsställen. Arbetsställen kan också vara något man beräknar tillgängligheten till. Se nästa rubrik.

Service och andra företeelser

För att beräkna tillgängligheten för befolkning och företag/arbetsställen behöver man något att mäta till. Pipos används till stor del för att beräkna hur tillgängligheten till service ser ut i landet. Vi hämtar in olika typer av servicedata. I Serviceanalys ligger fokus på kommersiell service. Mer om servicetyperna som används i Serviceanalys.

I Regionalanalys har vi breddat och tagit in även offentlig service. Utöver det finns där även data om vart det rent geografiskt finns exempelvis utbildning, sjukvård, kulturliv, arbetsmöjligheter och så vidare och beräkningar görs om hur tillgängligheten till detta ser ut i landet.