Det här jobbar vi med i sprint 4 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 4 - 2023. Sprinten pågår under perioden 13 mars- 31 mars.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 4 - 2023

Fördjupa arbetet med olika funktioner i nya Serviceanalys

Vi fortsätter arbetet med den nya versionen av Serviceanalys. Just nu står rapporter, sökfunktionalitet och skapande och sparande av geografiska områden på agendan. Vi kommer jobba vidare med designen av dessa och den funktionalitet och beräkningsmodell som behövs i bakgrunden.

Arbeta fram modeller för cykel och gång

I Regionalanalys finns ett första smakprov på att mäta tillgänglighet med fler färdsätt än bara bil. Modellerna är inte klara men under denna sprint ska vi försöka ta fram mer genomarbetade modeller för cykel- och gång.

Avsluta kvalitetsarbete för vägnät och befolkning

Då vi är på gång att uppdatera Pipos med det nya vägnätet samt ny befolkning ska vi färsigställa det sista kvalitetsarbetet på dessa. Där ingår också att gå igenom data för skärgård då det krävs en noggrann kontroll och kodning för att kunna mäta tillgängligheten på rätt sätt.

Göra geografiska kvalitetskontroller av inlämnade uppgifter i Kontantanalys

Under sprintens första vecka pågår kvalitetskontroller av inlämnade uppgifter i Kontantanalys. Post- och telestyrelsen kvalitetsgranskar inlämnat data medan vi bistår med kontroller av de geografiska placeringarna av kontanttjänsterna.

Leverera underlag inom Tillväxtverket som sedan ska nyttjas i olika regeringsuppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag från Näringsdepartementet att årligen ta fram nationella mått på tillgänglighet, så kallade indikatorer, till budgetpropositionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., utvärdering av landsbygdspolitiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt till framställningen av BRP+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Pipos hjälper till med underlag för de indikatorer som rör tillgänglighet till service. Under sprinten ska vi ta fram en färdig leverans av underlagen.

Vi kommer också att leverera underlag till den fördelning av regionala stödpengar till kommersiell service som Tillväxtverket hanterar.