Det här jobbar vi med i sprint 2 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 2 - 2021. Sprinten pågår under perioden 1 februari - 19 februari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 2 - 2021

Utveckling och förbättringar av Kontantanalys

Vi arbetar med att förtydliga informationstexter, förbättra funktionalitet och att rätta till eventuella mindre buggar i Kontantanalys. Det handlar i första hand om synpunkter som kom efter förra inlämningsperioden. Där fanns det några saker att förbättra gällande hur uppgifterna lämnades in och instruktionerna kring det.

Förbättringarna vi arbetar med ska vi göra klart inför nästa inlämningsperiod då du som användare i Kontantanalys är skyldig att rapportera in uppgifter. Det ska du göra från och med 22 februari.

Ta fram information inför kommande inlämningsperiod i Kontantanalys

Vi ska se över information som du, som lämnar in uppgifter i Kontantanalys, kan behöva inför nästa inlämningsperiod. Inlämningsperioden startar 22 februari.

Informationen vi ser över är bland annat uppdatering av manual och instruktionsfilmer. De ska innehålla de ändringar som görs i texter och gränssnitt i Kontananalys. Vi tittar också på om andra informationsinsatser behövs.

Beställa data med befolkningsstatistik samt vägnät från nationella vägdatabasen (NVDB)

Ny beställning av befolkningsstatistik och vägnät till SCB och Trafikverket ska genomföras. Det handlar om geografisk information som bland annat används som underlag för de tillgänglighetsberäkningar som görs i våra applikationer.

I Kontantanalys används underlagen för de beräkningar som behövs för Post- och telestyrelsens tillsyn av den nya kontantförordningen. I Serviceanalys används underlagen för att ge användarna en så aktuell bild som möjligt av tillgänglighet till kommersiell service.

Så snart vi tagit emot och bearbetat leveranserna från SCB och Trafikverket uppdaterar vi våra applikationer med dessa.

Färdigställa design av kollektivtrafiksmodell

Detta hör till det samarbete som görs tillsammans med Trafikverket. Målet är att komplettera Pipos nuvarande bilbaserade modell med flera färdsätt, såsom kollektivtrafik, cykel och gång.

Ett första steg är att beräkna restider med alla färdsätt mellan olika geografiska platser. Därefter gäller att presentera detta på ett förståeligt sätt. Fokus under denna sprint är att ta fram en design av en modell för detta och se över hur kollektivtrafiken ska implementeras. Läs mer om projektet.

Leverans av underlag till Servicerapport

Här arbetar vi med att ta fram geografisk information om service och befolkning. Med informationen gör vi sedan tillgänglighetskörningar och skapar tabeller och kartor som visar på hur tillgängligheten till service ser ut för olika servicetyper idag och över tid.

Resultatet levereras sedan till Analys-enheten på Tillväxtverket som tar fram en rapport där serviceläget i landet analyseras och redovisas.

Under denna sprint planerar vi att slutföra leveranserna av data till Analys-enheten.